Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Najčešća pitanja sudu

Nije li sramotno reći da je moja ženidba nevaljana?

Nije li bolje ostaviti neuspjeli brak iza sebe i ne otvarati rane prošlosti?

Dolazi li se danas lako do presude proglašenja ništavosti ženidbe?

Koji je postotak presuda u kojima je utvrđena ništavost ženidbe?

Ide li svaka parnica u Rim? Rješava li je Papa?

Postupak utvrđivanja ništavosti ženidbe je jedna vrsta istraživanja Crkve o pojedinim ženidbama?

Je li moguća sporazumna rastava braka na crkvenome sudu?

Imam rođaka koji je rastavljen i razveden, mislim da ima osnove za sudski postupak. Što da mu savjetujem?

Kao župnik župe NN obavještavam Vas da u mojoj župi svi pričaju da je NN već bio u jednoj crkvenoj ženidbi i da njegovu sadašnju ženidbu smatraju nevaljanom. Što da učinim?

Kada je najbolje podnijeti tužbu za proglašenje ništavosti ženidbe?

Što treba učiniti prije pisanja tužbe i dolaska na sud?

Je li potrebno prije pisanja tužbe obratiti se odvjetniku?

Što treba sadržavati tužba za redoviti sudski postupak?

Što treba sadržavati tužba za kraći postupak pred biskupom?

Kako tužba treba biti napisana?

Kako se tužba dostavlja sudu?

Koje je dokumente potrebno dostaviti sudu uz tužbu?

Što se osim potrebnih dokumenata još može priložiti tužbi?

Što sud poduzima na dan urudžbiranja tužbe?

Je li potrebno tuženu stranku informirati o namjeri pokretanja tužbe?

Hoće li moj »bivši« bračni drug biti informiran o razlozima na temelju kojih se traži ništavost?

Mogu li oba bračna druga istovremeno pobijati valjanost ženidbe?

Na kome leži teret dokazivanja ništavosti ženidbe?

Je li potreban civilni razvod prije podnošenja tužbe?

Kada se predaje tužba, može li se dogovoriti slavlje sakramenta ženidbe?

Kako se određuje mjerodavni sud?

Gdje sve u Hrvatskoj djeluju crkveni sudovi i koje su njihove adrese?

Kako je ustrojen crkveni sud i koje osobe sudjeluju u postupku?

Koje sve osobe od strane suda sudjeluju u parnici?

Koja je zadaća sudskog vikara i sudaca?

Koja je zadaća branitelja veze i promicatelja pravde?

Koja je zadaća zastupnika i odvjetnika?

Koja je zadaća sudskih vještaka?

Koja je zadaća bilježnika i kancelara?

Mogu li tražiti izuzeće nekog od članova sudskog vijeća?

Podnesena i urudžbirana tužba znači da je tužba prihvaćena?

Ako sudac prihvati tužbu, znači li to da se nazire proglašenje ništavosti ženidbe?

Što slijedi kad se tužba prihvati?

Kako se odvija redovito suđenje i vođenje parnica o ništavosti ženidbe?

Što je to istraživanje parnice?

Jesu li na crkvenome sudu preslušanja (ročišta) slična onima na građanskome?

Polaže li se prije preslušanja prisega o govorenju istine?

Koliko će trajati preslušanje mene kao tužitelja, a koliko tužene stranke?

O kojim ću činjenicama biti pitan na preslušanju? Što ću trebati iznositi?

Što će se dogoditi ako tužena stranka ne želi surađivati sa sudom?

Je li bolje da se moj bivši bračni drug pojavi na preslušanju ili ne?

Što se dogodi ako tužitelj ne zna boravište ili prebivalište tužene stranke?

Što se dogodi ako moj bračni drug pobija ništavost i ne želi da sud proglasi nevaljanost ženidbe?

Može li drugi bračni drug zaustaviti slučaj (parnicu) prije nego što bude zaključena?

Ako se trebaju pojaviti obje strane na preslušanju, znači li to da sud meni ne vjeruje?

Hoće li sud suditi između mene i mojega bračnoga druga?

Koliko je svjedoka potrebno predložiti?

Mogu li tražiti izuzeće svjedoka što ih je predložila druga strana u postupku?

Mogu li ja kao stranka u postupku predložiti pitanja za svjedoke koje treba ispitati?

Što se dogodi ako nema svjedoka ili isprava?

Tko je dužan osigurati suradnju svjedoka u postupku?

Što možemo i moramo reći svjedocima prije nego ih pozovete na preslušanje?

Koliko traje preslušanje svjedoka?

Zašto sudac neće uzeti u obzir izjavu danu u telefonskom razgovoru?

Smatram da sam sklopio nevaljanu ženidbu zbog razloga psihičke naravi. Koje dokaze treba podastrijeti Sudu?

Mogu li se kao dokazi sudu dostaviti sms poruke, elektronička pošta, dokazi s društvenih mreža?

Mogu li se sudu kao dokaz dostaviti tonski i video zapisi, pisma, dnevnici i sl.?

Imam dokaze na stranom jeziku. Mogu li se oni priložiti u spise parnice?

Može li se tužitelj odreći daljnjega tijeka parnice?

Što ako se tužena stranka nalazi u zatvoru?

Što ako se tužena stranka ili svjedok nalaze u inozemstvu i nisu u mogućnosti doći na ročište?

Što se dogodi ako se tužitelj ne odaziva na pozive suca?

Što ako tijekom istražnoga i dokaznog postupka shvatim da nema izgleda za proglašenje ništavosti ženidbe?

Što ako tužitelj ili tužena stranka preminu za vrijeme trajanja postupka?

Koja je svrha uvida u spise parnice?

Mogu li dostaviti nove dokaze nakon zaključenja dokaznog postupka?

Na temelju čega će suci donijeti presudu?

Na kojoj je strani sud ako postoji dvojba glede valjanosti ženidbe?

Kada suci donesu presudu, je li to konačno rješenje?

Zaprimio sam prvostupanjsku presudu s kojom nisam zadovoljan. Što mi je činiti?

Uložio sam priziv na presudu prvog stupnja. Trebam li doći na sud prenijeti parnicu na viši sud ili to činite vi?

Ako se utvrdi ništavost ženidbe, znači li to da su stranke slobodne i da mogu sklopiti novu ženidbu u Crkvi?

Čuo sam da se nekima postavlja zabrana sklapanja nove ženidbe. Kada će sudac postaviti zabranu sklapanja nove ženidbe?

Može li se zabrana sklapanja nove ženidbe otkloniti?

Kada se otklanja zabrana sklapanja nove ženidbe?

Što je potrebno učiniti da se zabrana otkloni?

Što ako mjesni ordinarij uskrati otklanjanje zabrane?

Koliko dugo se odvija parnica proglašenja ništavosti ženidbe?

Ako moj slučaj zahtijeva brže rješavanje tužbe, što možete učiniti za mene?

Obustavlja li se tijek parnice ako se u međuvremenu jedna ili obje stranke civilno vjenčaju?

Kakve učinke ima presuda o ništavosti ženidbe na civilno područje?

Kakvo je stajalište kanonskoga prava glede djece koja su rođena u braku koji je kasnije proglašen ništavim?

Čuo sam da je pri Sudu uspostavljen Ured za davanje savjeta. Koje vrste pomoći mogu dobiti od odvjetnika u Uredu i koliko iznose troškovi pružanja pravne pomoći?

Tko snosi sudske troškove?

Kada se podmiruju sudski troškovi?

Gdje se može naći taksovnik sudskih troškova i usluga?

Može li se tražiti oslobađanje od sudskih troškova?

Što je potrebno priložiti molbi za oslobađanje od sudskih troškova?

Mogu li se troškovi podmiriti razmjerno?

Koliko mogu iznositi sudski troškovi na Sudu prvoga stupnja u Zagrebu?

Koliko iznosi pristojba troškova parnice na Prizivnom sudu u Zagrebu?

Čuo sam da je papa Franjo donio nove odredbe o parnici o ništavosti ženidbe. Što je u suđenju novo u odnosu na dosadašnju praksu?

Što je to "kraći postupak pred biskupom" i na koje okolnosti je on primjenjiv?

Čuo sam da papa Franjo reformom sada ide na ruku nama rastavljenima i da je lako doći do rastave na crkvenom sudu. Možete li moju ženidbu što žurnije proglasiti ništavom?

Čuo sam da će nakon reforme svi sudski postupci biti besplatni.

Kako to da se u medijima čuje: "tko je popularan, u prijateljskim odnosima s crkvenim uglednicima ili ima mnogo novaca, taj ima izgleda dobiti poništenje crkvene ženidbe"? Što će biti sa mnom, običnim vjernikom?

Zovem iz jedne novinarske redakcije. Možete li nam dati statistiku poništenja i rastavi na vašem sudu i u Hrvatskoj za prošlu godinu?