MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

O strankama u postupku

Ne, to ne znači da Vam sud ne vjeruje. Sud Vama vjeruje, no svatko od nas vidi istinu i činjenice koje su za postupak važne »svojim očima«. Sud treba čuti istinu s obje strane budući da se ženidba, a onda i postupak proglašenja ništavosti ženidbe, tiče obiju strana.
Da. Tužena stranka, ako nije potpisala tužbu, dobit će presliku Vaše tužbe. Tužena stranka mora biti upoznata s razlozima osporavanja valjanosti ženidbe i ima pravo na obranu.
Ne. Crkveni sud nije ni u kojem slučaju ovlašten suditi na moralnom području. Isto tako ne pripada mu odlučivati o tome tko je imao pravo, tko je bio uzrok bračne krize ili propasti braka. U presudi se ne odlučuje na temelju podjele pogrješaka, prekida, sukoba, krivnje, nego isključivo o tome je li u konkretnom slučaju sklopljena ženidba ništava zbog jednog ili više razloga ništavosti što ih predviđa kanonsko pravo, a koji se na početku postupka postavljaju kao predmet suđenja.
Mogu, ali moraju biti prevedeni na hrvatski jezik kod ovlaštenog tumača ili će ih Sud dati ovlaštenom tumaču na prijevod. Troškove prijevoda podmiruje stranka koja ih prilaže u spise.
Od velike je koristi i izuzetno je važno da se bračni drug pojavi na sudu. Da bi se postigla potrebna moralna sigurnost kod sudaca, došlo do istine stvari i donijela presuda, za sud je bitno saslušati obje strane. Stoga je vrlo korisno potaknuti drugu stranu u sudskom postupku da se odazove na preslušanje, dostavlja sudu dokaze, iznosi istinu i da u potpunosti surađuje.
U redovitom sudskom postupku tuženu je stranku korisno informirati o namjeri pokretanja tužbe i potaknuti je na suradnju u postupku, u otkrivanju istine. Ako se tužba prihvati, za sud je dobro čuti »istinu« s obje strane. Ženidba se tiče dviju osoba pa obje imaju pravo znati o namjeri podnošenja tužbe. Tužitelj/tužiteljica treba sam(a) prosuditi o korisnosti informiranja. Informacija o namjeri podnošenja tužbe može smanjiti šok kod druge stranke kad zaprimi odluku o prihvaćanju tužbe i kopiju tužbe, tj. sadržaj tužbe. Sud ne utvrđuje tko je u konkretnom slučaju više ili manje kriv za prekid bračnog zajedništva. Za sud i za postupak utvrđivanja ništavosti ženidbe bitne su činjenice koje se odnose na valjanost ili nevaljanost sklopljene ženidbe. U slučaju vođenja kraćeg postupka pred biskupom, tužena stranka mora potpisati tužbu ili uz tužbu mora biti priložena pisana suglasnost drugog ženidbenog druga o vođenju parnice.
Nisu slična. Na crkvenom sudu u redovitom sudskom postupku za vrijeme preslušanja tužitelj, tužena stranka i svjedoci nisu prisutni u isto vrijeme, osim ako sudac procijeni da je to nužno. Ono što se izjavljuje tijekom preslušanja ulazi u zapisnik koji na kraju preslušanja potpisuju svi prisutni. Tužitelj, tužena stranka i svaki svjedok preslušavaju se zasebno. U slučaju kraćeg postupka pred biskupom, sudac istražitelj treba na jednom ročištu prikupiti sve potrebne dokaze.
Svrha uvida u spise parnice jest: 1. omogućiti strankama da u sudskoj kancelariji pregledaju spise svoje parnice koji su im još nepoznati, kako bi mogli propisno pripremiti svoju obranu; 2. omogućiti strankama da izraze svoje neslaganje s pojedinim iskazima tužene stranke, tužitelja/tužiteljice ili svjedoka; 3. omogućiti strankama da sucu iznesu i druge, nove dokaze u roku što ga odredi sudac, a koji će se propisno »objaviti« novom sudskom odlukom.
Ne može se unaprijed reći koliko će trajati preslušanje. To ovisi o predmetima spora, o dinamici vaše bračne zajednice i nastojanju da se kaže sva istina.
Dokazi se redovito dostavljaju tijekom dokaznog postupka, a samo iznimno nakon njegovog zaključenja. Sudac mora paziti da ne izda odluku o zaključenju dokaznoga postupka ako smatra da još nešto treba zatražiti kako bi parnica bila dovoljno istražena. Poslije zaključenja dokaznoga postupka, sudac može još pozvati iste ili druge svjedoke ili odrediti druge dokaze koji prije nisu bili zatraženi i to kad god je vjerojatno da će, osim ako se dopusti novi dokaz, presuda biti nepravedna.
Mogu, ali ti dokazi nisu potpuni dokaz.
Mogu, ali ti dokazi nisu potpuni dokaz.
Stranka može tražiti izuzeće u slučajevima kada bi sudac prihvatio vođenje parnice u kojoj bi bio zainteresiran zbog krvnog srodstva ili tazbine u bilo kojem stupnju ravne loze i do četvrtog stupnja pobočne loze, ili zbog zaštitništva i skrbništva, bliskog prijateljstva, velikog neprijateljstva, ili radi stjecanja koristi ili izbjegavanja štete, ili u kojem postoji bilo kakva utemeljena sumnja u njegovu osobnu naklonost koja može na njega pasti. O izuzeću odlučuje sudski vikar; ako se zahtijeva njegovo izuzeće, o tome odlučuje biskup voditelj. No, ne može se smatrati utemeljenim izuzeće predloženo protiv čina koje su zakonito izvršili sudac ili neki drugi službenik suda.
Ne može. Ako je netko pokrenuo parnicu, nitko, pa ni jedna crkvena vlast, ne može zaustaviti njezino odvijanje. Ako se bračni drug želi opirati proglašenju ništavosti ženidbe, to isključivo može činiti unutar postupka na temelju izjava i pisanih podnesaka. Podnositelj zahtjeva može u bilo kojem stupnju suđenja odustati od daljnjega tijeka parnice, napose ako tijekom postupka uvidi da nema dovoljno kvalitetnih dokaza.
Tužitelj se može odreći tijeka parnice u bilo kojem stanju i stupnju suđenja. Da bi odreknuće bilo valjano, mora biti sastavljeno u pisanom obliku i potpisano od tužitelja. Sudac odreknuće mora priopćiti drugoj stranci, koja može i ne prihvatiti odreknuće. Odreknuće mora sučevom odlukom biti dopušteno.
Na preslušanju ćete biti pitani o činjenicama koje se odnose na predmet spora, na »ženidbu u nastajanju« (npr. obiteljsko okruženje, način kako ste se upoznali, način na koji se »veza« razvijala, vrijeme zaruka, vrijeme neposredne priprave za brak, kada ste odlučili sklopiti ženidbu, motivi sklapanja ženidbe, stanje u kojem ste sklopili ženidbu, samo slavlje…) i na »ženidbu kao stanje« zajedničkoga života (život nakon sklapanja ženidbe, bračne krize, razlozi kriza, kvaliteta međusobne komunikacije, o izvršavanju ženidbenih obveza, razlozima prekida bračnoga zajedništva…).
Stranke u postupku prije ili poslije preslušanja polažu propisanu prisegu »da će govoriti istinu« ili »da su govorili istinu«.
Sudu je potrebno dostaviti medicinsku dokumentaciju i/ili će biti potrebno da se stranka odazove na sudsko vještačenje. Bez medicinske dokumentacije i/ili vještačenja ne može se steći moralna sigurnost o nemogućnosti stranke da zbog razloga psihičke naravi preuzme ženidbene obveze.
Na temelju molbe i dokaza da se tužena stranka ili svjedok nalaze u inozemstvu i nisu u mogućnosti doći u sjedište suda na preslušanje, sud na kojem se vodi parnica može zamoliti sud prebivališta ili boravišta tužene stranke ili svjedoka za preslušanje, a isto tako i za uvid u spise parnice.
Boravak tužene stranke u zatvoru ne priječi tijek parnice. Tužena stranka može zaprimati poštu u zatvoru, a odobrenjem suca i uprave zatvora tužena stranka može biti preslušana u prostorijama zatvora.
Tužitelj se može odreći tijeka parnice u bilo kojem stanju i stupnju suđenja, tj. može zatražiti od suca prekid tijeka parnice.
Ako tužitelj ili tužena stranka preminu za vrijeme trajanja parnice, obustavlja se tijek parnice. Smrću bračnoga druga, stranka je slobodna sklopiti novu ženidbu.
Nije dobro ako tužena stranka ne želi surađivati u postupku ili ako namjerno otežava i odugovlači postupak. Ako se tužena stranka, koja je zakonito pozvana na sud, ne odaziva, ne odgovara na poziv, ne javlja se, predsjednik sudskoga vijeća, nakon što pita za mišljenje branitelja ženidbenoga veza, proglašava je odsutnom sa suđenja (oglušnicom) i parnica se nastavlja do donošenja presude. Nesudjelovanje tužene stranke u postupku smanjuje mogućnost utvrđivanja činjenica na temelju kojih se može doći do moralne sigurnosti u donošenju presude.
Vaš bračni drug ima pravo opirati se ili pobijati ništavost ženidbe, kao što Vi imate pravo napasti valjanost sklopljene ženidbe. Vaš bračni drug ima pravo na obranu, postavljanje odvjetnika, imenovanje svjedoka, iznošenje istine viđene »svojim očima«… Za sud su važni dokazi na temelju kojih suci mogu steći moralnu sigurnost o ništavosti ženidbe.
Ako stranke u roku od šest mjeseci, iako za to nema nikakve smetnje, ne obave ni jedan postupnički čin, npr. ne odgovaraju i ne odazivaju se na poziv suca, prekida se tijek parnice. Stranke nedjelotvornošću pokazuju nezanimanje za rješavanje predmeta. Nedjelotvornost je obično uzrokovana nemarom. U slučaju nedjelotvornosti, sudac odlukom proglasi prekid tijeka parnice.
Tužitelj/tužiteljica treba sve učiniti da sazna boravište i prebivalište tužene stranke. Tužitelj/tužiteljica može se obratiti za pomoć i mjerodavnim civilnim tijelima. Bez adrese prebivališta i boravišta, sud ne može stranci uputiti poziv na sud i ostvariti bitan uvjet za odvijanje postupka, a to je dostava tužbe tuženoj stranci i usklađivanje formulacije dvojbe (usklađivanje predmeta spora).
Izjava putem telefona ne ulazi u dokazni postupak i nema nikakvu dokaznu snagu. Suci ne razgovaraju putem telefona sa strankama o meritumu stvari. U iznimnim slučajevima, da se što prije dođe do rješenja predmeta, sudac ili bilježnik mogu telefonom potaknuti stranku da odgovori na pismeni upit ili da dođe na sud. Sud sa strankama komunicira isključivo pisanim putem. Isto tako, stranka se može u bilo kojem trenutku postupka obratiti sudu pisanim putem.
Ispišite stranicu: