MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

O sudskim troškovima

Rad crkvenih sudova, samo odvijanje postupka, pravedna nagrada djelatnicima sudova izazivaju financijske troškove pa mora postojati izvor financiranja. Reforma poziva biskupske konferencije da se brinu, ako je to moguće, da se osigura besplatnost postupka, međutim ne određuje se da će svi sudski postupci ubuduće biti besplatni. Biskup, čija je zadaća upravljati sudom, donosi odredbe o sudskim troškovima i besplatnoj pravnoj zaštiti, tj. određuje u kojoj će mjeri same stranke u postupku sudjelovati u podmirenju troškova suđenja. U donošenju tih odredbi, biskup treba imati u vidu specifičnu narav ženidbenih parnica te svim vjernicima, bez obzira na njihovu materijalnu situaciju, omogućiti obraćanje sudu, jer spasenje duša uvijek treba biti vrhovni zakon u Crkvi. Stoga se u svim taksovnicima jasno naglašava načelo da tko nije u mogućnosti podmiriti sudske troškove, ima pravo na potpuno oslobađanje, a tko ih može podmiriti djelomično, ima pravo na smanjenje troškova. Po tom načelu vodimo se na Međubiskupijskim sudovima u Zagrebu.
Zbog transparentnosti vršenja sudske vlasti, dijecezanski biskup ili moderator suda donosi Taksovnik o plaćanju ili naknadi sudskih troškova koji se objavljuje u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči suda.
Sudski troškovi podmiruju se obično nakon što je izrečena presuda, a prema praksi nekih sudova dio troškova se, kao predujam, podmiruje ili na početku postupka ili nakon donošenja odluke o formulaciji dvojbe.
Sudski troškovi u parnici proglašenja ženidbe ništavom određuju se u presudi i mogu varirati od parnice do parnice. Dana 29. prosinca 2022. donesen je Taksovnik o plaćanju ili naknadi sudskih troškova. Prema Taksovniku pristojba na Prizivnome sudu u Zagrebu iznosi 270,00 €. U nekim predmetima može se pojaviti potreba sudskog vještačenja (stručno mišljenje 110,00 €; ispitivanje i stručno mišljenje 220,00 €) ili pak prijevoda sa stranog jezika na hrvatski (1500 slovnih mjesta 10,62 €) ili s hrvatskog na strani jezik (1500 slovnih mjesta 15,93 €). Taksovnik je objavljen na Oglasnoj ploči Suda. Sudske troškove redovito podmiruje tužitelj/tužiteljica.
Sudski troškovi u parnici proglašenja ženidbe ništavom određuju se u presudi i mogu varirati od parnice do parnice. Dana 29. prosinca 2022. donesen je Taksovnik o plaćanju ili naknadi sudskih troškova. Prema Taksovniku pristojba na Sudu prvoga stupnja u Zagrebu iznosi 400,00 € te se podmiruje u dva dijela. Prvi dio pristojbe u iznosu od 130,00 € podmiruje se kod donošenja Odluke o određivanju formulacije dvojbe, a drugi dio pristojbe u iznosu od 270,00 € podmiruje se po završetku postupka. U nekim predmetima može se pojaviti potreba sudskog vještačenja (stručno mišljenje 110,00 €; ispitivanje i stručno mišljenje 220,00 €) ili pak prijevoda sa stranog jezika na hrvatski (1500 slovnih mjesta 10,62 €) ili s hrvatskog na strani jezik (1500 slovnih mjesta 15,93 €). Taksovnik je objavljen na Oglasnoj ploči Suda. Sudske troškove redovito podmiruje tužitelj/tužiteljica.
Mogu. To ponajprije ovisi o zajedničkom dogovoru stranaka. Ako je tužena stranka podnijela protutužbu i na temelju protutužbe je uveden predmet spora, predsjednik sudskog vijeća tada će bez zajedničkog dogovora stranaka donijeti odluku o razmjernom podmirenju sudskih troškova. Ako su stranke zajedno podnijele tužbu, mogu i očitovati želju da će zajedno podmiriti sudske troškove.
Crkva je uvijek pokazivala posebnu pozornost gospodarskom položaju vjernika koji se obraćaju sudovima pa stoga i sam zakonodavac određuje da je zadaća biskupa, koji upravlja sudom, donijeti odluke o davanju besplatne pravne zaštite i smanjenju sudskih troškova. U svim Taksovnicima jasno se naglašava načelo da tko nije u mogućnosti podmiriti sudske troškove, ima pravo na potpuno oslobađanje, a tko ih može podmiriti djelomično, ima pravo na smanjenje troškova. Po tom načelu vodimo se na Međubiskupijskim sudovima u Zagrebu.
 
U praksi Međubiskupijskih sudova u Zagrebu traži se: 1. preporuka vlastitog župnika u kojoj župnik daje svjedočanstvo da je stranka siromašna ili posve siromašna (i da nitko iz njezine uže obitelji ne može podmiriti sudske troškove); 2. potvrda o visini dohotka ili mirovine za proteklu godinu ili posljednjih šest mjeseci ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je vidljivo da ste u evidenciji prijavljeni kao nezaposlena osoba; 3. drugi relevantni dokazi, kao npr. visina dohotka bračnog druga, uvjerenje o opterećenosti kreditima, računi medicinskih lijekova, dokazi o drugim izdvajanjima nužnima za život, dokaz o neuspjelome dogovoru stranaka u postupku (tužiteljice i tuženoga) o razmjernom podmirenju sudskih troškova i sl.
Sudske troškove dužan je podmiriti tužitelj/tužiteljica. Visina sudskih troškova ovisi o parnici. U postupku se pojavljuju redoviti troškovi, a pored njih, ovisno o parnici, mogu se pojaviti i dodatni troškovi: vještačenja, prijevodi… Prigodom podnošenja tužbe sud informira stranku o sudskim troškovima, a stranka se obvezuje da će ih na vrijeme podmiriti. Ako je tužena stranka podnijela protutužbu i na temelju protutužbe je uveden predmet spora, sudski troškovi podmirit će se razmjerno.
Ispišite stranicu: