MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

O tijeku postupka

Kod parnica o ništavosti ženidbe najčešće se primjenjuje redoviti sudski postupak. Redovito parnično suđenje odvija se kroz pet različitih faza: uvođenje parniceistražna i dokazna fazaraspravna fazaodlučujuća faza i završna faza. Uvođenje parnice obuhvaća podnošenje tužbe i utvrđivanje predmeta spora. Iz tužbe mora jasno proizlaziti kanonski razlog ništavosti ženidbe, tj. moraju se izložiti barem općenito činjenice i dokazi kojima se potvrđuje ono što se tvrdi. Kad zaprimi tužbu, sudski vikar, ako smatra da tužba ima nekog temelja, donosi odluku o prihvaćanju tužbe i naredi da se primjerak priopći branitelju veze te tuženoj stranci, dajući joj rok da iznese svoje mišljenje o zahtjevu. Kada prođe navedeni rok, sudski vikar svojom odlukom odredi formulaciju dvojbe. U istražnoj fazi parnice preslušavaju se stranke u postupku (tužitelj i tužena stranka), a u dokaznoj fazi parnične stranke podnose dokaze (npr. preslušavaju se svjedoci, dostavljaju isprave, ako je potrebno pristupa se vještačenju stranaka i dr.). Nakon istraživanja parnice, strankama se daje pravo uvida u spise parnice. Ta se faza završava zaključenjem dokaznoga postupka. U raspravnoj fazi stranke u parnici podnose svoje obrane i primjedbe, kojima se dodaju primjedbe branitelja veze i promicatelja pravde, ako sudjeluje u suđenju. Po završetku rasprave, predsjednik sudskoga vijeća utvrđuje koji će se dan i sat sastati suci da bi donijeli odluku. Nakon što se zazove Božje ime, suci redom iznesu zaključke i utvrđuje se što treba stajati u odredbenom dijelu presude, tj. je li ništavost ženidbe dokazana ili nije dokazana. Nakon što se sastavi presuda, dostavlja se strankama u postupku. Presuda, kojom je prvi put ženidba proglašena ništavom, postaje izvršna nakon isteka određenih rokova. Stranka koja se smatra oštećenom, a isto tako promicatelj pravde i branitelj veze, imaju pravo podnijeti ništavnu žalbu protiv presude ili priziv protiv iste.
Odgovor na to pitanje ne može se točno predvidjeti, no sve parnice trebale bi biti rješavane u predviđenom roku. Naime, iz sudske prakse proizlazi da završetak parnice ponekad ovisi i o njezinoj pripravi. Nadalje, dužina postupka ovisi o težini slučaja, o broju dokaza što ih treba izvesti i svjedoka koje treba preslušati, a posebno o suradnji samih stranaka u postupku i svjedoka, potrebi provođenja vještačenja, prijevoda ili preslušanja u inozemstvu i sl. Do produženja postupka dolazi, nažalost, i zbog nedovoljne ekipiranosti crkvenih sudova. Stoga, kad se govori o roku trajanja parnice, sve te okolnosti trebalo bi uzeti u obzir i upravo je zato teško je reći da baš sve parnice moraju završiti u predviđenom roku.
Nitko zainteresiranim osobama ne može zabraniti civilno vjenčanje, osim ako im to priječi zakon. Vjernik koji sklopi civilnu ženidbu uskraćuje sebi duhovno dobro ispovijedi i pričesti. Ako stranka i sklopi civilnu ženidbu, parnica se nastavlja dalje.
Istraživanje parnice ili dokazna faza razdoblje je u kojem parnične stranke podnose svoje dokaze i rješavaju uzgredne sporove koji bi se eventualno mogli pojaviti. Prihvaćanje tužbe ne garantira tužitelju/tužiteljici da će se tijekom postupka utvrditi ništavost ženidbe. Na osnovi provedenog istražnog i dokaznog postupka dolazi se do moralne sigurnosti. Suci dostatnu moralnu sigurnost o ništavosti ženidbe mogu steći jedino na temelju dokaza: ispitivanje stranaka, svjedoka, isprava, stručnjaka (vještaka: psihologa, psihijatra, ginekologa…). Teret dokazivanja leži na tužitelju/tužiteljici koji/koja napada valjanost ženidbe.
Ispišite stranicu: