Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Izricanje presude

Kada se završi sve što se odnosi na prikupljanje dokaza, pristupa se zaključenju dokaznoga postupka. To zaključenje nastupa kada stranke izjave da nemaju navesti ništa drugo ili kad istekne iskoristivo vrijeme koje je sudac odredio za iznošenje dokaza ili kad sudac izjavi da parnicu smatra dovoljno istraženom.

Po zaključenju dokaznoga postupka, sudac treba odrediti primjeren rok za pripremu, ako je to potrebno, sažetka spisa kao i za iznošenje obrana ili prigovora.

Po završetku parnične rasprave predsjednik sudskoga vijeća utvrđuje koji će se dan i sat sastati samo suci, bez nazočnosti ostalih službenika suda, da bi donijeli odluku. Na dan sjednice svaki sudac donosi svoje napisane zaključke o predmetu parnice koji moraju sadržavati pravne i činjenične razloge donošenja upravo takvog zaključka. Nakon što se zazove božansko ime i pojedinci redom iznesu zaključke, održava se rasprava pod vodstvom predsjednika sudskoga vijeća da se zajednički utvrdi što treba stajati u odredbenom dijelu presude.

Kada vijeće donese odluku, izložitelj izrađuje presudu u obliku potvrdnog ili niječnog odgovora na postavljenu dvojbu, potpisuje je zajedno s ostalim sucima i prilaže ostalim spisima.

Presuda se dostavlja strankama u postupku i branitelju veze.

Presuda, kojom je prvi put ženidba proglašena ništavom, postaje izvršna nakon isteka propisanih rokova određenih u kann. 1630-1633.

Stranka koja se smatra oštećenom, a isto tako promicatelj pravde i branitelj veze, imaju pravo podnijeti ništovnu žalbu protiv presude ili priziv protiv presude.