Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere

Na temelju punine apostolske vlasti, rimski prvosvećenik može razriješiti “u prilog vjere” (in favorem fidei) zakonitu ženidbu sklopljenu između dviju nekrštenih osoba ili između jedne krštene i druge nekrštene osobe (nesakramentalnu ženidbu). Za podjeljivanje milosti razrješenja ženidbe u prilog vjere neophodan je preduvjet pomanjkanje krštenja kod jednog ili drugog supružnika u vrijeme sklapanja ženidbe te neizvršenje ženidbe nakon eventualnog krštenja nekrštene stranke jer bi u tom slučaju ženidba bila “tvrda i izvršena” i bila bi kao takva apsolutno nerazrješiva (kan. 1141). Razrješenje se može podijeliti samo ako među supružnicima, vezanim valjanom ženidbom, ne postoji nikakva mogućnost obnove ženidbenog života te ako stranka moliteljica nije isključivi ili pretežni krivac promašaja ženidbe, a stranka s kojom se želi sklopiti nova ženidba nije prouzročila vlastitom krivnjom razvod ili neslogu supružnika. Za razrješenje ženidbe u prilog vjere zahtijeva se i da iz dopuštenja milosti ne nastane opasnost javne sablazni ili velikog čuđenja.

Razrješenje ženidbe u prilog vjere, ukoliko su zadovoljeni bitni preduvjeti, može se primijeniti u sljedećim slučajevima:

a) ženidbu su sklopile dvije nekrštene osobe, niti jedna se nije obratila, a jedna od njih kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
b) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana, ostajući kao takva, kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
c) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti ženidbu s katoličkom stranom;
d) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
e) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s nekrštenom stranom;
f) ženidba koju su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere) propada i strane se civilno rastaju; nekatolička strana sklapa novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom ili s nekrštenom stranom. Tijekom nove ženidbe prva ili treća ili obje strane postaju katolici: u tom slučaju treba ukrijepiti novu ženidbu nevaljano sklopljenu zbog prethodnog ženidbenog veza (usp. ZKP-1983., kan. 1085, § 1; ZKIC-1990., kan. 802, § 1);
g) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
h) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
i) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
j) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
k) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana prima krštenje u nekatoličkoj Crkvi ili zajednici i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
l) ženidbu su sklopile dvije nekrštene strane; jedna od njih postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
m) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom.

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere započinje podnošenjem molbe stranke čija se ženidba želi razriješiti dijecezanskom biskupu. Predložak za sastavljanje molbe za razrješenje ženidbe u prilog vjere može se preuzeti ovdje.

Molba mora sadržavati sljedeće bitne točke:
a) mora biti naslovljena na Svetog Oca (a dostavljena dijecezanskom biskupu);
b) mora sadržavati potpune podatke o ženidbenim drugovima: ime i prezime stranke moliteljice, mjesto i datum rođenja, sadašnju adresu stanovanja, je li krštena; ime i prezime drugog ženidbenog druga, mjesto i datum rođenja, njegovu sadašnju adresu stanovanja, je li kršten;
c) stranka moliteljica u molbi treba opisati činjenično stanje predmetne ženidbe, navesti kako je upoznala drugu stranu, gdje i kada su sklopili ženidbu i u kojem obliku (kanonskom, civilnom);
d) navesti razlog raspada braka te je li došlo do civilne rastave;
e) navesti jesu li u braku rođena djeca, ako jesu, kome je povjerena skrb nad djecom;
f) stranka moliteljica treba dati izjavu o svom trenutačnom stanju: živi li sama, u izvanbračnoj zajednici ili je sklopila novu civilnu ženidbu;
g) potrebno je navesti i osobu s kojom želi sklopiti novu ženidbu: ime i prezime, mjesto i datum rođenja, sadašnju adresu stanovanja, je li krštena, tijek poznanstva sa strankom moliteljicom;
h) stranka moliteljica treba izričito navesti predmet molbe Svetom Ocu: tj. razrješenje ženidbe sklopljene s osobom NN, radi sklapanja/ukrjepljenja nove ženidbe s osobom NN;
i) stranka moliteljica mora molbu vlastoručno potpisati i naznačiti mjesto i datum.

Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) vjenčani list iz župe vjenčanja (original);
b) krsni list katoličke ili nekatoličke strane, već krštene u trenutku sklapanja ženidbe (original);
c) krsni list osobe s kojom se kani sklopiti ili ukrijepiti nova ženidba (original);
d) smrtni list supružnika, ako se ženidba kani sklopiti s udovcem odnosno udovicom (original);
e) presuda ili odluka o ništavosti ženidbe osobe s kojom se kani sklopiti ili ukrijepiti ženidba (kopija);
f) postupak za ženidbu iz župe vjenčanja (kopija);
g) oprost, ako je ženidba sklopljena s oprostom od zapreke različitosti vjere (kopija);
h) presuda brakorazvodne parnice općinskog suda (kopija);
i) svjedočanstvo o istinoljubivosti, tj. preporuka vlastitog župnika za stranku moliteljicu (predložak za svjedočanstvo o istinoljubivosti može se preuzeti ovdje);
j) popis svjedoka, s naznakom podataka o svakom svjedoku: ime, prezime, adresa i telefon, u kakvom ste odnosu (rodbina, prijatelji, poznanici…) te o čemu pojedini svjedok može posvjedočiti (obrazac za potkrjepljenje molbe svjedočanstvom svjedoka može se preuzeti ovdje).

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere odvija se u dvije faze: 1. Istražna faza, povjerena mjesnom ordinariju, u kojoj se prikupljaju elementi dokaza o postojanju prijeko potrebnih uvjeta za valjano i dopušteno razrješenje ženidbe u prilog vjere. Nakon što se provede istražna faza sve spise postupka potrebno je prevesti na jedan od modernih jezika (obično talijanski) što stranci moliteljici može biti značajan novčani izdatak. Nakon prijevoda spisi se upućuju Kongregaciji za nauk vjere; 2. Odlučujuća faza koja je u mjerodavnosti Svete Stolice, u kojoj se ispituju i vrjednuju istražni spisi s obzirom na predstavljanje molbe Svetom Ocu. Dopuštenje razrješenja ženidbe podjeljuje osobno Papa. Shema postupka može se preuzeti ovdje.

Više o postupcima razrješenja ženidbe u prilog vjere:

– Nikola ŠKALABRIN, Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere, u: Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova, Đakovo, 2008., str. 311-352;
– Velimir BLAŽEVIĆ, Razrješavanje ženidbe apostolskom povlasticom, u: Vrhbosnensia, 15 (2011.) 1, str. 129-141.